Nyt projekt gør satellitdata for landbevægelser brugervenlige

En forståelse af den landskabsmæssige dynamik, og hvordan denne påvirkes af menneskelig aktivitet, er nødvendig for at få et robust beslutningsgrundlag f.eks. klimatilpasningstiltag, bygge- og anlægsinvesteringer og investeringer i ledningsnettet.

Den overordnede post-glaciale landhævning er veldokumenteret og velbeskrevet. Lokale landhæv­ninger og -sætninger er derimod i de fleste tilfælde ikke dokumenterede og ofte ukendte.

Model for lokale landbevægelser sammenholdt med klimaskabt havstigning
Den overordnede post-glaciale landhævning og havstigningen som følge af klimaforandringer er velkendt og dokumenteret. De lokale landhæv­ninger og -sætninger er derimod i de fleste tilfælde ofte ukendte. Model: Karsten Vognsen

Tilgængelige satellitdata for vertikale landbevægelser er meget komplekse

SDFE (Styrelsen for DataForsyning og Effektivisering) har i 2018 og i 2019 stillet en landsdækkende beregning af vertikal landbevægelse frit til rådighed til brug for bl.a. klimatilpasning. Beregningerne fra SDFE indeholder værdifuld information om dynamikken i landbevægelsen på lokalt niveau. Men data er så komplekse, at en korrekt tolkning kræver kendskab til grundlæggende principper i radar-interferometri. Og en praktisk anvendelse af data for virksomheder og myndigheder ligger derfor ikke lige for.

Projektet vil koble satellitdata for landbevægelser med geotekniske data

Det rådes der bod på i Geopartners projekt, som har fokus på at gøre disse data mere bruger­venlige. Der skal dels udvikles metoder til at kalibrere og forædle de satellitberegnede vertikalbevægelser ved sammenkædning med lokale in-situ målinger. Dels skal en sammenkobling af disse med detaljerede informationer om undergrunden præsenteres i form af en 3D geologisk model. Konkret vil projektet udvikle metoder til beregning af mere robuste landbevægelsesprodukter ved inddragelse af viden om lokale forhold og historiske højdemålinger bestemt ved nivellement.

Projektet støttes af Den Europæiske Rumorganisation, ESA

Projektet støttes af det Den Europæiske Rumorganisation, ESA, og gennemføres af Geopartner Landinspektører A/S, Geo, DTU Space og med Klimatorium som strategisk samarbejdspartner.

Sentinel-1_radar, som er en del af ESA's satellitprogram for indsamling af data for vertikale landbevægelser
Sentinel-1_radarsatellit, som er en del af ESA’s satellitprogram for indsamling af data for vertikale landbevægelser. Photo:ESA

Nye værktøjer udvikles sammen med slutbrugere

En gruppe af udvalgte slutbrugere bidrager til at definere og udvikle de skræddersyede data-tjenester. Værktøjerne vil levere vigtige input som beslutningsunderstøttelse ved klimatilpasning, når man skal dimensionere og projektere nye bygværker og underjordisk infrastruktur, samt til risikostyring og beslutningsstøtte for placeringen af anlæg over og under jorden. (Se værktøjet Map GM, som er udviklet under projektet)

Store lokale forskelle i landbevægelserne

Der kan være store lokale/regionale forskelle på landets vertikale bevægelser. Det hænger sammen med undergrundens geologiske sammen­sætning. I Danmark findes de største bevægelser i lavtliggende områder omkring vandløb og fjorde, samt i urbane områder, særligt i de ældre dele af byen og ved opfyldsarealer og havneanlæg.

Bevægelserne kan nogle steder måles i centimeter per år. De kan således have markant større betydning for eks. den langsigtede planlægning af kystnære klimatilpasningstiltag end havspejlsstigningen forårsaget af klimaændringer, som for Danmarks vedkommende udgør 4-5 millimeter om året.

Viden om lokale lokale landbevægelser forudsætning for databaserede beslutninger

Realtidsviden om landskabets lokale bevægelser kan derfor bidrage væsentligt til kommunernes arbejde med klimatilpasning og kan i mange tilfælde være en forudsætning for at kunne give et retvisende databaseret bud på sikringsniveauer for diger, infrastruktur og bygninger.

Viden om vertikale landbevægelser og undergrundens geologiske sammensætning har også afgøren­de betydning, når regn-og spildevandsledninger skal etableres eller renoveres. Disse har typisk en levetid på 70-80 år. Detaljeret og lokalt kendskab til landbevægelser vil reformere vedligeholdelsestil­gangen, idet det bliver muligt at forebygge og planlægge renovering af ledninger. Det vil betyde store besparelser i drifts-og anlægsomkostninger­ne og samtidig øge forsyningssikkerheden.

Også ved større bygge- og anlægsprojekter er viden om landbevægelser og undergrund afgørende for placeringen af projektet og for investeringsgrundlaget.

De forædlede vertikalbevægelsesdata har med andre ord et bredt anvendelsespotentiale og vil kunne effektivisere mange opgaver og arbejdsprocesser og spare samfundet for millioner af kroner.

Satellitbaseret teknologi kan erstatte analoge opmålingsmetoder

Den nye rumbaserede teknologi vil i stort omfang kunne erstatte dyre ”analoge” opmålingsmetoder. Den vil løbende kunne levere opdaterede beregninger med inddragelse af de nyeste data og med hidtil uhørt rumlig detaljeringsgrad.

Projektet løber over 2 år til primo 2022.

Geopartner er en del af andre store, sponsorerede projekter – se hvilke her

Kontakt for mere viden om projektet:

Rasmus Hjorth Andersen
Landinspektør, teamleder Geopartner Inspections
Mobil +45 4272 9932
rha@geopartner.dk