Vandstandsmåling korrigeres med brug af radarreflektor

Det har længe været kendt, at vandstanden i havene stiger. Vandstandsudviklingen i de danske farvande følges nøje af DMI, Kystdirektoratet og en række havne og kommuner, som driver et net af online målere, der registrerer vandstandene løbende. Data behandles af DMI, som har ansvaret for varsling af ekstreme vandstande eks. i forbindelse med stormflod. 

En pålidelig måling af vandstand er derfor vigtig, når myndighederne eks. skal varsle om ekstreme højvandssituationer, som kan have stor indflydelse på, hvorledes borgere og samfund beskytter sig bedst muligt mod skader på borgere, dyr, bygninger og infrastruktur.

Vandstandsmåleres placering kan medføre måleusikkerhed

I dag kvalitetssikres højderne (koterne) på vandstandsmålere typisk hvert 3 år. Men da de ofte er placeret i ustabile områder, eks. kystområder der er sætningstruede, sker det, at vandstandsmåleren synker.

Når man registrerer vandstandsbevægelse, kan en del af den registrerede bevægelse derfor skyldes, at vandstandsmåleren er sunket. Der er derfor behov for at kunne adskille vandstandsstigning og lokal sætning af vandstandsmåleren.

Det kan gøres ved hjælp af satellitmålinger, og her er det, radarreflektoren kommer ind i billedet.

Satellitdata for landbevægelser anvendes til korrektion af vandstandsmålinger

Kollegaer fra Geopartner Inspections, Kystdirektoratet og Kynde & Toft spejler sig i den nyopsatte radarreflektor på vandstandsmåleren i Thyborøn Havn. Foto KDI

Ved brug af en radarreflektor kan Geopartner Inspections indsamle data fra satellitter hver 6. dag. Disse data kan bruges til at beregne landsætninger med millimeter præcision. Ved at koble en radarreflektor til en vandstandsmåler kan der derfor løbende korrigeres for vandstandsmålerens sætning. På den måde kan en retvisende vandstandsmåling opnås.

Er der behov for meget tidsaktuelle data kan beregningerne foretages i real tid. Det betyder, at beregningen af sætningsraten ajourføres hver gang en ny satellitobservation er tilgængelig.

Vandstandsstatistikker kræver pålidelige vandstandsmålinger

Pålidelige vandstandsmålinger indgår i udarbejdelsen af vandstandsstatistikker, som Kystdirektoratet beregner hvert 5. år. Disse anvendes i forbindelse med definition af stormfloder, hvilket har stor betydning eks. i forhold til fastsættelse af erstatning.

Men vandstandsstatistikkerne anvendes naturligvis også i forbindelse med aktiviteter i de kystnære områder og må derfor forventes at få endnu større betydning og bevågenhed i de kommende år.

Havne burde have egen vandstandsmåler til oversvømmelsessimulering

I Geopartner Inspections anbefaler vi derfor, at havne, der endnu ikke har egen vandstandsmåler, med fordel kan overveje at anskaffe en – for at sikre det bedst mulige datagrundlag for de bedst mulige stormflodsvarslinger til brug for nøjagtige simuleringer af oversvømmelsesscenarier.

Vi ser en generelt en stigende anvendelse af reflektorer på grund af behovet for at komme tættere på realtidsovervågning.  Anvendelse af radarreflektorer sikrer aktuelle og nøjagtige data, som kan indsamles på en kosteffektiv måde. Det er afgørende for fremtidige massive investeringer i beskyttelse af liv, land og ejendom.

Kontakt for mere information om radarreflektorer og satellitdata:

Karsten Vognsen
Chefkonsulent
Mobil +45 5151 7351
kvo@geopartner-inspections.com
Niels Henrik Broge
Chefkonsulent
Mobil +45 4131 8534
nhb@geopartner.dk