Artikel: Anvendelse af satellitdata i klimastyringen

Denne artikel udgives i Tekniks og Miljø’s august nummer 2021

Satellitdata anvendes i dag i rigtig mange sammenhænge og af en bred vifte af danske myndigheder. Det vidner den nyligt udkomne publikation ”Danske anvendelser af Copernicus – 50 anvendelser af jordobservationer fra satellitter” meget tydeligt om.

Geopartner Inspections er også forbruger af de nye satellitdata og har lavet en forretning ud af at omsætte de mange komplekse satellitdata til viden om og kortlægning af landoverfladens bevægelser. Viden om landhævning og sætninger er vigtig information i klimatilpasningen, som sammen med data om vandstand, grundvand, højvandsstatistik og nedbør udgør fundamentet for at kunne designe den mest optimale og effektive indsats for imødegå effekterne af et ændret klima.

Nøjagtige højder er afgørende

En nøjagtig DVR90 kote (højde) er en forudsætning for alle bygge- og anlægsarbejder og er i særdeleshed en vigtig parameter ifm. klimasikring til beskyttelse af mennesker, dyr og ejendom i oversvømmelsestruede områder.

Koten fastsættes med reference til den dansk vertikalreference DVR90, som er et øjebliksbillede af middelvandstand anno 1990. Referencen eller højdesystemet er baseret på landsdækkende præcisionsnivellementer, der er koblet sammen med 10 vandstandsmålere som drives af DMI. Vandstandsmålerne er placeret i danske havne med en passende geografisk spredning, der er repræsentativ for beregning af en middelvandstand i de danske farvande.

DVR90 nærmer sig pensionsalderen med hastige skridt fordi landbevægelser (post-glacial landhævning og lokale sætninger) i kombination med den stigende middelvandstand siden 1990 har betydet at land og vand har nærmet sig hinanden med mellem 3 og 10 cm. De største afvigelser finder man i Sønderjylland og de mindste i Nordjylland. Problemet kan imødekommes ved at etablere en ny national højdereference, men der er endnu ikke udmeldt konkrete planer herfor, og det vil heller ikke løse den dynamiske dimension af problemet, som fremover vil forstærkes af at vandstanden forventeligt vil stige i et accelererende tempo og at landet fortsat er i konstant bevægelse

SDFE har myndighedsansvaret for referencenettet i Danmark og vedligeholder det overordnede fikspunktnet bestående af et grovmasket hovednet.

Den resterende del af fikspunkterne bliver i store dele af landet ikke vedligeholdt, og det vil med stor sandsynlighed medføre at fikspunkterne vil forsvinde over tid samtidig med at koten på de resterende punkter bliver fejlbehæftet grundet sætninger – ikke mindst i de lavest beliggende områder. Hertil kommer, at de hurtige GNSS-systemer ikke kan levere de ønskede nøjagtigheder på 1 – 2 cm i højden. En varslet ny geoidemodel vil forbedre nøjagtigheden, men den vil ikke kunne fjerne GPS-fejlen på ellipsoidehøjden.

” Et grovmasket net af Dynamiske fikspunkter vil i stor udstrækning kunne afhjælpe de største problemer i forbindelse med det nedslidte lokale højdefikspunktnet – ligesom det vil give mulighed for at anvende GPS som primær opmålingsmetode, da de korte afstande mellem master og rover giver en bedre nøjagtighed (1 – 2 cm.) blandt andet fordi fejlbidraget fra geoidemodellen tilnærmelsesvis vil blive elimineret. ”

Det dynamiske fikspunkt

For at imødekomme brugernes behov for nøjagtige højdereferencer har Geopartner Inspections udviklet ”Det dynamiske fikspunkt” som har en række anvendelsesmuligheder.

Det dynamiske fikspunkt består af en radarreflektor, som giver et meget kraftigt retursignal i et billede optaget fra en radarsatellit. Det betyder at det ved hjælp af tidsserier af radarbilleder er muligt at beregne bevægelsen over tid, herunder den vertikale bevægelseskomponent, for reflektoren. På den måde kan der sikres en opdateret DVR90 kote – ligesom eventuelle lokale sætninger kan afdækkes.   Ved at tilknytte en vandstandsmåler, hvor der er beregnet absolutte rater for vandstandsstigningen kan disse vandstandsstigningsrater korrigeres for landhævningen. På den måde kan vandstandsstigningen adskilles fra landbevægelsen ved vandstandsmåleren, og fejlen på DVR90 referencen forårsaget af landbevægelser kan korrigeres tæt på realtid. 

Reflektoren er også udstyret med et fikspunkt, som indmåles i forhold til SDFE`s overordnede fikspunktnet, samt et skruegevind til placering af en GNNS-antenne. Reflektoren fungerer på den måde både som et vedligeholdt fikspunkt samtidig med at kan benyttes som basestation for enkeltstations GPS (RTK) i sit nærområde.

Dynamiske fikspunkter kan desuden anvendes som vedligeholdte paspunkter i forbindelse med kortlægning fra drone og fly. 

Dynamiske fikspunkter kan derfor fungere som rygraden i en bred vifte af kommunale såvel som kommercielle anvendelser i de kystnære områder, herunder:

Et dynamisk fikspunkt. Installation for Kystdirektoratet i tilknytning til vandstandsmåler på Thyborøn havn. Fikspunktet er udstyret med en radarreflektor til korrektion af DVR90 koten i nær-real-tid.

Kontakt os for en uforpligtende snak

Karsten Vognsen
Forretningschef
Mobil +45 5151 7351
kvo@geopartner-inspections.com
Niels Henrik Broge
Projektchef
Mobil +45 4131 8534
nhb@geopartner.dk