Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser gælder for alle Geopartner INSPECTIONS A/S’ opgaver og ydelser som leveres til kunder (”Kunden”), medmindre andet aftales skriftligt.

Afsnit A gælder for alle kunder inkl. private kunder. Afsnit B gælder udelukkende for private kunder.

Afsnit A – Alle kunder

1. ABR Forenklet

1.1 Alle aftaler indgås i henhold til bestemmelserne i ”Forenklede almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed” (ABR Forenklet) inklusiv nedenstående præciseringer, ændringer og tilføjelser.

2. Opgaven og dens ydelser

2.1 Geopartner INSPECTIONS A/S’ ydelser fremgår af aftalen, som beskriver opgaven.

3. Ansvar

3.1 Geopartner INSPECTIONS A/S er i henhold til ABR Forenklet ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning, dog med de begrænsninger, der følger af dette punkt og af øvrige bestemmelser i ABR Forenklet.

3.2 § 38, stk. 4 i ABR Forenklet gælder ikke. Derimod er Geopartner INSPECTIONS A/S’ erstatningsansvar begrænset til 3 gange det aftalte rådgiverhonorar, dog aldrig mere end 2,5 mio. kr., medmindre andet er aftalt.

3.3 Geopartner INSPECTIONS A/S er forsikret hos Tryg. Derudover har GEOPARTNER INSPECTIONS A/S en droneansvarsforsikring ved Beta Aviation (Drone Danmark).

4. Vejr o. lign. eksterne forhold

4.1 Vejr o. lign. eksterne forhold m.v. kan være afgørende for, at GEOPARTNER INSPECTIONS A/S kan gennemføre opgaven og levere et godt resultat.

4.2 Hvis sådanne forhold umuliggør eller vanskeliggør gennemførelse af opgaven, er GEOPARTNER INSPECTIONS A/S berettiget til betaling for afsat/anvendt tid, uanset om indsamlede data kan benyttes.

4.3 Hvis sådanne forhold medfører merforbrug af tid i forhold til angivne estimater, er GEOPARTNER INSPECTIONS A/S berettiget til at fakturere for sådant merforbrug, uanset tilbuddets art og afregningsform.

4.4 I sådanne situationer anses udskydelsen ikke for en forsinkelse eller misligholdelse af aftalen.

5. Honorar og udlæg

5.1 Honorar og udlæg faktureres på en af følgende tre måder, hvilket angives i den konkrete aftale.

I. Fast pris inkl. udlæg
II. Fast pris ekskl. udlæg, idet foretagne udlæg faktureres særskilt
III. Der faktureres efter medgået tid og foretagne udlæg

5.2 Der faktureres a conto, og ved opgavens afslutning faktureres slutbeløbet.

5.3 Er der i aftalen angivet timepriser for landmålingsteknikere, målehjælpere, landinspektører m.fl. prisreguleres disse i henhold til GEOPARTNER INSPECTIONS A/S’ til enhver tid gældende standard prisliste.

5.4 Tilsvarende reguleres afgifter og gebyrer til det offentlige eller tredjemand i henhold til de for de enkelte afgifter og gebyrer gældende regler.

5.5 Opgaverne udføres på hverdage – mandag til fredag – i tidsrummet kl. 07:00 til 17:00. Ved arbejder udover dette tidsrum vil der blive pålagt et timetaksttillæg på 50% af ovennævnte timetakster for de første 3 overtimer og herefter 100% timetaksttillæg. For arbejder på søn- og helligdage samt overenskomstmæssige fridage vil tillægget dog være på 100% af ovennævnte timetakster. Der tages forbehold for uforudsete forhold, herunder f.eks. ændring af lovgivning, som medfører ikke uvæsentlige ekstraarbejder. Sådanne ekstraarbejder afregnes efter medgået tid og i henhold til GEOPARTNER INSPECTIONS A/S’ standardtakster på udførelsestidspunktet.

5.6 Der tages forbehold for uforudsete forhold, herunder f.eks. ændring af lovgivning, som medfører ikke uvæsentlige ekstraarbejder. Sådanne ekstraarbejder afregnes efter medgået tid og i henhold til GEOPARTNER Landinspektører A/S’ standardtakster på udførelsestidspunktet.

6. Betaling

6.1 Betalingsbetingelserne er 15 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

7. Kommunikation

7.1 Medmindre andet aftales eller kræves i lovgivningen, anvendes elektronisk kommunikation via f.eks. mail ved bl.a. meddelelser og behandling af dokumenter vedrørende opgaven.

8. Rettigheder til og opbevaring af data m.v.

8.1 GEOPARTNER INSPECTIONS A/S’ rettigheder til data m.v. reguleres i henhold til § 27 i ABR Forenklet, medmindre andet fremgår af denne bestemmelse.

8.2 Medmindre andet aftales, gemmer GEOPARTNER INSPECTIONS A/S data m.v. i 90 dage efter aflevering til kunden. GEOPARTNER INSPECTIONS A/S er herudover berettiget, men ikke forpligtet, til at opbevare data i en længere periode i anonymiseret form, herunder bl.a. med henblik på at udføre dataanalyser.

8.3 Leveres data m.v. til tredjemandssoftware, er GEOPARTNER INSPECTIONS A/S ikke ansvarlig for eventuelle nedbrud, mistede data m.v. eller manglende adgang til tredjemandssoftwaren.

9. Fortrolighed og persondatabeskyttelse

9.1 Kunden skal bevare alle fortrolige oplysninger, som opnås fra GEOPARTNER INSPECTIONS A/S i forbindelse med gennemførelsen af aftalen, strengt fortroligt. Medmindre kunden er retligt forpligtet til at udlevere oplysningerne, må kunden ikke, uden GEOPARTNER INSPECTIONS A/S’ forudgående skriftlige samtykke, videregive oplysninger til tredjepart eller bruge dem til formål, der ligger udenfor aftalen.

9.2 Geopartner INSPECTIONS A/S behandler som dataansvarlig alle personoplysninger i henhold til de til enhver tid gældende databeskyttelsesregler. Du kan læse mere om behandlingen af personoplysninger i vores persondatapolitik i footer i bunden af hjemmesiden på geopartner-inspections.com. Har du spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på sts@geopartner.dk.

10. Tvister

10.1 Alle tvister søges løst ved mindelig overenskomst mellem parterne. Er det ikke muligt, løses tvisterne i henhold til afsnit J i ABR Forenklet.

11. klage

11.1 Hvis en kunde ønsker at klage over Geopartner INSPECTIONS A/S’ ydelser, kan dette ske via Landinspektørnævnet.

Afsnit B – Private kunder

11. Forbrugerbeskyttelsesregler

11.1 Generelt gælder, at aftaler med private kunder – her defineret som kunder, der handler uden for deres erhverv – indgås med respekt af de til enhver tid gældende ufravigelige forbrugerbeskyttelsesregler.

12. Forældelse

12.1 Geopartner INSPECTIONS A/S’ ansvar for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning forældes i henhold til den til enhver tid gældende almindelige forældelseslovgivning.

13. Tvister

13.1 Alle tvister søges løst ved mindelig overenskomst mellem parterne. Er det ikke muligt, løses tvisterne ved de almindelige domstole i Danmark, medmindre parterne på tvisttidspunktet aftaler at følge alle eller dele af reglerne i afsnit J i ABR Forenklet.

14. Version

14.1 Disse forretningsbetingelser er senest ændret d. 5. januar 2022.